🚛 Gratis fragt | 📱+45 7552 1144 | 📍Besøg showroom
🚛 Gratis fragt | 📱+45 7552 1144 | 📍Besøg showroom

Salgs- og handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Gerson ApS. 

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Gerson ApS

CVR-nummer 20227281, ("Virksomheden") salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser. 

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser 

det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden ("Aftalegrundlaget"). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har 

aftalt dem skriftligt. 

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye 

og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden. 

3.2 TIiknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse 

med salg og levering af produkter eller reservedele, såsom individuel tilpasning, udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen. 

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade. 

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende netto-prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, ab lager. 

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser iflg. faktura oplysninger. Med mindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker. 

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: Ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører. Ophæve salget af produkter, reservedele og/ eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, kræves forudbetaling herfor, og/ eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

6. TIlbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 7 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. 

6.2 Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: Ordrenummer, Varenummer, Varebeskrivelse, Mængde, Leveringsdato, Leveringsadresse, Leveringsforhold. 

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden. 

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. 

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen. 

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer lagerførte solgte produkter og reservedele 

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

7.3 Leveringsomkostninger tillægges ved ordrebekræftelse, netto ex. moms. 

Tillæg for leverancer til privat adr. 

Levering til adresse uden mulig kvittering for modtagelse er på Kunden risiko. 

7.4 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Krav kan ikke gøres gældende på produkter og reservedele som er installeret! 

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 5 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. 

9. Returnering, iflg. kunden valg.

Returvarer modtages kun iflg. forud indgået skriftlig aftale. Kun lagerførte varer kan returneres, speciel hjemtagende varer kan ikke returneres. Returvarer krediteres efter gældende regler.

Lagerført/godkendt intakt ubrudt emballage-10% Lagerført/godkendt/brudt emballage -15% 

Lagerført/godkendt/defekt emballage -25% 

lagerført varer uden emballage. 

Monterede varer samt øvrige, modtages ikke til kreditering. Leverandør-fejlle­verancer er naturligvis ikke omfattet disse regler, omkostning afholdes alene af Gerson aps. 

Omkostninger til returnering afholdes entydigt af kunden. Ansvaret for levering til Gerson' s lager bærer Kunden. 

l  0. Garanti/reklamationsret.

l  0.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer. Gerson aps yder reklamationsret iflg. til hver tid gældende danske købelov. For dele, der udskiftes under garanti, udgør reklamationsret iflg. gældende dansk købelov. 

 0.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom filtre, belysning og fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for. 

 0.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kun­den ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om. 

 0. 4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomhe­den kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. 

 0.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. l 0. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjæl­per Virksomheden fejlen eller manglen ved at: Udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. 

 0.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. l 0.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, mod varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. 

11. Ansvar

11. l Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover. 

11.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar overfor kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvars­begrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

11.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er 

Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. 

11.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virk­somheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtel­ser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

12. Immaterielle rettigheder

12.  l Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, vare­mærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

13. Fortrolighed.

13. l Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysnin­ger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. 

13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

14. Gældende ret og værneting

14 .1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. 

14 .2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.